Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bart Ros Development en een opdrachtgever, waarop Bart Ros Development deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


Artikel 2. Offertes.

 De door Bart Ros Development gemaakte offertes zijn geldig gedurende 45 dagen, tenzij anders aangegeven. Bart Ros Development is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 45 dagen wordt bevestigd.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.

1. Bart Ros Development zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bart Ros Development het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bart Ros Development aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bart Ros Development worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bart Ros Development zijn verstrekt, heeft Bart Ros Development het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Bart Ros Development is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bart Ros Development is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bart Ros Development kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bart Ros Development de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn.

 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Bart Ros Development derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bart Ros Development zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bart Ros Development de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Bart Ros Development daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Bart Ros Development geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bart Ros Development kunnen worden toegerekend.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bart Ros Development de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 6. Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Bart Ros Development zich de rechten en bevoegdheden voor die Bart Ros Development toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Bart Ros Development verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Bart Ros Development door hem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Bart Ros Development behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 8. Eigendomsbepaling.

1. Alle door Bart Ros Development geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van Bart Ros Development tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.

2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van Bart Ros Development. In geen geval kan de opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag de opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Bart Ros Development ontwikkelde broncode.

3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. Bart Ros Development mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch deze doorgeven aan derden.

4. Indien de samenwerking door één van de partijen wordt stopgezet en al de openstaande facturen voldaan zijn, zal Bart Ros Development de opdrachtgever een elektronische lijst (in Excel of tekstbestand, al naar gelang de keuze van de opdrachtgever) bezorgen met alle gegevens van de opdrachtgever uit de database, waarna Bart Ros Development deze gegevens permanent zal verwijderen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.

5. Onder alle opgeleverde websites, webwinkels en applicaties heeft Bart Ros Development het recht de tekst ‘Ontwikkeld door Bart Ros Development’ te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 9. Duur en beëindiging webhosting.

1. De overeenkomst voor hosting-diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden (eerste jaar). In het tweede jaar worden alle diensten stilzwijgend verlengd. De opdrachtgever kan tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Het opzeggen van die overeenkomst kan schriftelijk of per e-mail. Als de overeenkomst is stopgezet is het opvragen van data niet meer mogelijk.

2. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft Bart Ros Development het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Bart Ros Development op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


Artikel 10. Opzegging.

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste vier weken in acht te nemen.

2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Bart Ros Development naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, gebaseerd op de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.


Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst.

De vorderingen van Bart Ros Development op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bart Ros Development ter kennis gekomen omstandigheden Bart Ros Development goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

– Indien Bart Ros Development opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel naar het oordeel van Bart Ros Development onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Bart Ros Development bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Bart Ros Development schadevergoeding te vorderen.

– Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Bart Ros Development zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bart Ros Development bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 12. Gebreken: klachttermijnen.

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bart Ros Development.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Bart Ros Development de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bart Ros Development slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16. (Aansprakelijkheid).

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.


Artikel 13. Honorarium.

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en kosten van derden.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bart Ros Development, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en kosten van derden. In een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. De termijnen en bedragen zijn nader overeen te komen door Bart Ros Development en Opdrachtgever. Zie ook artikel 19. (Aanbetaling).

6. Indien Bart Ros Development met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bart Ros Development niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Bart Ros Development mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld en als hij daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.


Artikel 14. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn..

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


Artikel 15. Incassokosten.

1. Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste € 6.500,- 15%
– over het meerdere tot € 13.000,- 10%
– over het meerdere tot € 32.500,- 8%
– over het meerdere tot € 130.000,- 5%
– over het meerdere 3%

Indien Bart Ros Development aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De opdrachtgever is jegens Bart Ros Development de door Bart Ros Development gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aan toont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Bart Ros Development en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Bart Ros Development is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Bart Ros Development of haar leidinggevende(n) dan wel ondergeschikte(n). De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag. Er zijn nuanceringen mogelijk:

– de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten;

– de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van niet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming);

– de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslimiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).


Artikel 17. Geschilbeslechting.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Bart Ros Development blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


Artikel 18. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Bart Ros Development en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19. Aanbetaling.

Bart Ros Development hanteert bij offertes boven de €500,- een aanbetaling van 40% voorafgaand aan de start van de opdracht. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na het tekenen van de offerte overgemaakt te worden. Bij langdurige projecten factureert Bart Ros Development volgens gemaakte afspraken tussen de opdrachtgever en Bart Ros Development.


Artikel 20. Overmacht.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bart Ros Development door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Bart Ros Development kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden.

Bart Ros Development is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Bart Ros Development zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


nl_NLNederlands